WoonWerkgemeenschap Maastricht

 

Wonen en werken als God in Maastricht!


Er bestaat bij ons behoefte aan contact en verbinding met anderen. Wij vinden dat het individualistisch gebruik van woningen en goederen niet meer past bij de huidige opvattingen en ontwikkelingen wat betreft duurzaamheid en milieubelasting. In een samenleving waarin individualisme toeneemt hebben wij juist behoeft aan sociale cohesie en het samenleven met anderen. Daarbij willen we wonen en werken combineren. 

Dit leidde tot de volgende omschrijving van WWM:

WoonWerkgemeenschap Maastricht (WWM) bestaat uit een bevlogen groep mensen met gedeelde woonwensen. Wij willen zelf kunnen bepalen hoe onze leefomgeving eruitziet door zelf te besturen, te beheren èn te bewonen met anderen en gemeenschappelijke voorzieningen te delen. Voor een aantal bewoners zal een betaalbare werkruimte/atelier beschikbaar zijn. Als huurders willen we niet meebetalen aan de winst van wooncorporaties of huisjesmelkers. Als eigenaren willen we onze leefomgeving zelf kunnen vormgeven voor een zo betaalbaar mogelijk bedrag. Dit inzicht leidde ertoe de WoonWerkgemeenschap Maastricht op te richten. 

Ons ideaalbeeld past uitstekend in de woonvisie 2021-2030 van de gemeente Maastricht:
Er wordt 20% ruimte vrijgehouden voor vernieuwende en onderscheidende woonconcepten. Vormen van vraaggericht bouwen worden gestimuleerd en meegewogen bij toekomstige aanbestedingen. Er is speciale aandacht voor de combinatie van wonen en werken.

Door het creëren van een 
ontmoetingsgerichte omgeving met gedeelde voorzieningen versterken we de sociale verbanden en de weerbaarheid van onze gemeenschap.
Wij gaan een toekomstbestendige WoonWerkgemeenschap oprichten in een stimulerende, leefbare omgeving waar mensen uit verschillende generaties op een fijne manier samenwonen en werken. 
Samen bouwen: betaalbaar wonen op eigen voorwaarden en inzichten met inzet van onze gezamenlijke competenties.
Samen werken: het is onze intentie een culturele en/of maatschappelijke bijdrage te leveren door onze woon-werkgemeenschap open te stellen voor initiatieven als werkervaringsplekken en ontmoetingsgelegenheid. 

De initiatiefgroep gaat uit van een bestuursvorm in de vorm van een bewonersvereniging en een stichting die de bouw initieert en beheert. De bewoners zijn lid van de vereniging, huren van de stichting en leveren een bijdrage aan de sociale cohesie van de groep èn aan het onderhoud en beheer van gebouwen en terrein. Ieder lid draagt bij aan het vormgeven en voortbestaan van de woon-werkgemeenschap.

 

WWM: groepswonen met mensen die dezelfde kernwaarden , verbinding, vrijdenken, humanisme en een actieve levenshouding nastreven en onderschrijven.

 

Profiel van de woonwerkgemeenschap:
Wonen in een woonwerkgemeenschap betekent het gezamenlijk gebruik van woonomgeving waarbij bepaalde ruimten zoals huiskamer, grootkeuken, wasmachineruimte, werkkamer of kantoorruimte, sportruimte, sier-/moestuin, werkplaats, bergruimte, deelauto, deelcamper en toebehoren gedeeld worden.

Ieder lid draagt via de huur financieel bij en heeft een inspanningsverplichting t.a.v. het voortbestaan en het vormgeven van de coöperatie. Zelfstandig functionerende leden nemen verantwoordelijkheid en erkennen elkaars talenten en versterken die. Leden van verschillenden leeftijden zorgen voor een evenwichtige samenstelling zodat ieder zijn voordeel kan hebben van de eigenschappen die horen bij de verschillende levensfasen. 
De beoogde bouw bestaat uit één- en tweepersoons appartementen, wat betekent dat er geen geschikte woonruimte is voor gezinnen met kinderen. Wel zullen de appartementen allemaal levensloopbestendig worden gebouwd volgens de meest recente ontwikkelingen wat betreft duurzame materialen, energiebeheer en circulariteit. De initiatiefgroep streeft naar een zo klein mogelijke ecologische footprint en een huur onder de sociale huurgrens. Voorlopig gaan wij uit van ongeveer 24 appartementen en 10 werkruimten.

 

Groepsprofiel
De groep bestaat uit ongeveer 25 - 30 volwassenen, een evenwichtige verdeling van leeftijden en man-vrouwverhouding, singles èn/of stellen om dominantie van de ene of andere groep te voorkomen.
In de groep zijn zo veel mogelijk relevante competenties vertegenwoordigd en de groepsleden willen deze competenties ook inzetten t.b.v. de woonwerkgemeenschap. Steekwoorden zijn o.a. bestuurlijk, financieel, ICT, bouwkundig, verbindend, groene vingers, lokaal netwerk, culinair, creatief.

Bewonersprofiel
De leden van de WoonWerkgemeenschap Maastricht zijn betrouwbaar, zelfstandig en zelfredzaam. Zij hebben een brede belangstelling, communiceren goed, zijn open-minded en maatschappijkritisch. Ze zijn sociaal en behulpzaam, betrokken bij elkaar en de woonomgeving en respecteren elkaars privacy. Ze beschouwen anderen als gelijkwaardig en zetten zich in voor het gemeenschappelijk belang. Ze stimuleren elkaars talenten en competenties ten behoeve van de WoonWerkgemeenschap Maastricht.
We streven naar een groep die leeft volgens de kernwaarden verbinding,* vrijdenken**, humanisme*** en een actieve levenshouding****


* Verbinding is de energie die bestaat tussen mensen wanneer zij zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen, kunnen geven en ontvangen zonder oordeel en steun en kracht ontlenen aan de relatie

**Vrijdenkers laten zich in het denken uitsluitend door de rede, wetenschap en logica leiden, niet door geloof of traditie. Vrijdenkers keren zich tegen elke vorm van dogma.

 

***Humanisme staat voor waarden als vrijheid, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en waardering voor de kracht van diversiteit. Het is ook een esthetisch streven: de kunst om de mooie, fijnzinnige en aantrekkelijke kanten van het mens zijn te ontwikkelen.

 

****Actief in het leven staan zorgt dat je participeert in de maatschappij. Eropuit trekt, dingen onderneemt en contact hebt met andere mensen. Wat je doet, meemaakt, ziet, hoort enzovoort verrijkt je, geeft een blij gevoel en zorgt voor meer geluk in je leven.


Geïnteresseerden kunnen zich melden via info@wwmgroep.nl